Link Partners

Senin, 06 Januari 2014

Kisah Nyata: Satu Gereja Masuk Islam

Betapa Kecilnya Kita di Hadapan Allah Kuasa ALLAH, Satu Gereja Masuk Islam.Ini Kisah Nyata Seorang Pemuda Arab Yang Menimba Ilmu Di Amerika Rabu, 22 Februari 2006 silam.
Ada seorang pemuda arab yang baru saja me-nyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika.Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya.Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika , ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani.Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut.Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan,namun karena ia terus mendesak akhirnya pemuda itupun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk.

Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Pemuda arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya. "Barulah pemuda ini beranjak keluar.

Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang muslim." Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu."Kemudian ia beranjak hendak keluar,namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya.

Pemuda muslim itupun menerima tantangan debat tersebut. Sang pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat." Si pemuda tersenyum dan berkata, "Silahkan!

Sang pendeta pun mulai bertanya,

# 1.. Sebutkan satu yang tiada duanya,
# 2.. dua yang tiada tiganya,
# 3.. tiga yang tiada empatnya,
# 4.. empat yang tiada limanya,
# 5.. lima yang tiada enamnya,
# 6.. enam yang tiada tujuhnya,
# 7.. tujuh yang tiada delapannya,
# 8.. delapan yang tiada sembilannya,
# 9.. sembilan yang tiada sepuluhnya,
# 10.. sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,
# 11.. sebelas yang tiada dua belasnya,
# 12.. dua belas yang tiada tiga belasnya,
# 13.. tiga belas yang tiada empat belasnya.
# 14.. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!
# 15.. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?
# 16.. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?
# 17.. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyu- kainya?
# 18.. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!
# 19.. Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diadzab dengan apidan siapakah yang terpelihara dari api?
# 20.. Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yg diadzab dengan batu dan siapakah yang terpelihara daribatu?
# 21.. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!
# 22.. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?"

Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu ter-senyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah.
Setelah membaca basmalah ia berkata,
# 1.. Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.
#2.. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWT berfirman, "Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami)." (Al-Isra':12).
# 3.. Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika me-negakkan kembali dinding yang hampir roboh.
# 4.. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al- Qur'an.
# 5.. Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu.
# 6.. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ke-tika Allah SWT menciptakan makhluk.
# 7..Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis- lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." (Al- Mulk:3).
# 8.. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Arsy ar- Rahman. Allah SWT berfirman,"Dan malaikat-malaikat berada dipenjuru- penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

# 9.. Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa : tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang
# 10.. Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah ke-baikan. Allah SWT berfirman, "Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat." (Al-An'am: 160).
# 11.. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara- saudara Yusuf.
# 12.. Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air." (Al- Baqarah: 60).
# 13.. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.
# 14.. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Shubuh. Allah SWT ber-firman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menying-sing. " (At- Takwir:18).
# 15.. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus AS.
# 16.. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara- saudara Yusuf,yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya,"Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami,lalu dia dimakan serigala." Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepadamereka," tak ada cercaaan ter-hadap kalian." Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
# 17.. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara keledai. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai." (Luqman: 19).
# 18.. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Shalih dan kambing Nabi Ibrahim.
# 19.. Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diadzab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, "Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya': 69).
# 20.. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Shalih, yang diadzab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).
# 21.. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana firman Allah SWT, "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." (Yusuf: 28).
# 22.. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah shalat yang lima waktu, tiga dikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.

Pendeta dan para hadirin merasa takjub mende-ngar jawaban pemuda muslim tersebut.Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta. Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?" mendengar pertanyaan itu lidah sang pendeta menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil.

Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak. Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! "
Pendeta tersebut berkata, "Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah. " Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda." Sang pendeta pun berkata, " Jawabannya ialah: Asyhadu an La Ilaha Illallah wa'asyhaduanna Muhammadar Rasulullah."

Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam.
ALLAHU AKBAR! Sungguh Allah telah menganugrahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa.

Semoga Kisah ini dapat menambah kuat Iman kita sebagai seorang Muslim, dan jika Kisha ini di baca oleh orang non muslim, semoga dia sadar dan memeluk Agama yang paling Benar, Agama ALLAH SWT

Nonton Videonya di Sini

--|[Sumber]|--

Senin, 30 Desember 2013

Malam Tahun Baru Puncak Tempat Laris Bermesum

Malam Tahun Baru Puncak Tempat Laris Bermesum
ilustrasi : www.jpnn.com
Bukan hal baru ataupun tabu jikalau tempat puncak adalah sasaran (tepat) untuk melakukan bermesum ria kala di malam pergantian tahun 2013 menuju tahun 2014 nanti. Sudah pasti dari kawula muda, pasangan yang tidak sah maupun sudah kumpul kebo tidak terasa afdhol jika malam pergantian tahun baru tidak melakukan aktivitas esek-esek. Merayakan dengan memuaskan nafsu birahi.
Ya, kecuali, jika itu pasangan sah, suami-istri dan selalu membawa surat nikah ketika ingin “berbulan madu” entah dimana saja. Itu tidak masalah. Dan yang menjadi masalah ketika melakukan hubungan badan (menyalurkan  syahwat)  itu bukan pada “tempat” yang sudah disahkan oleh agama maupun undang-undang pernikahan.  Ini yang sangat dilarang sekali!
Sepertinya hal itu tidaklah mempan bagi mereka yang memang sudah tertutup mata hatinya dengan “surga duniawi”. Melakukan hubungan layaknya suami-istri bukan pada orang yang bukan tepat. Alias, bukan mahramnya. Atau, orang yang sah untuk digauli. Tetapi bagi mereka tidak afdhol menutup atau mengakhiri tahun 2013 ini tanpa melakukan seks. Apalagi jika sudah menyangkut seks bebas. Sudah pasti hal ini sangat disayangakan dan disesalkan. Betapa ironis dan mirisnya menutup tahun yang lama dengan kesenangan yang hanya sesaat.

Orang melakukan kenikmatan duniawian tidak mementingkan dosa?
Berdosa? Mana ada orang yang sudah “kebelet” memuaskan birahi tahu akan hal berdosa itu. Tahunya apakah nanti memuaskan, mencapai klimaks atau tidak saat bersenggama nanti. Itu yang ada dalam pikiran mereka.
Lagi-lagi jikalau itu dilakukan bagi pasangan sah, suami-istri yang sudah resmi baik dimata hukum agama maupun undang-undang pernikahan. Tidak apa-apa. Tidak bermasalah. Sampai gempor melakukan hal itu ya tidak apa-apa. Ini malah malah diwajibkan bahkan mengandung ibadah. Berbeda dengan pasangan yang tidak sah maupun sudah berkumpul kebo yang ada hanya dapat musibah! Entahlah.
Bukan hanya itu saja yang lebih mengelus dada lagi ketika menjelang malam pergantian tahun baru  permintaan kondom di kawasan puncak, Bogor semakin meningkat. Banyaknya permintaan kondom. Penjualan kondom sekarang makin marak diperjual-belikan  di minimarket yang berada  jalan kawasan Puncak.
Seperti dilansir dari Aktual.co yang disampaikan oleh Evick Budianto, Wakil Sekjen PB Pemuda Muslim Indonsia pada Senin (30/12). “Aktifitas yang berbau maksiat di banding aktifitas yang berbau ibadah memang lebih banyak maskiat, “kita bisa melihat ramainya acara-acara pesta malam tahun baru di berbagai pusat-pusat kota dengan biaya yang mencapai ratusan juta atau bahkan di berbagai pelosok-pelosok desa sekalipun meski hanya dengan biaya yang alakadarnya. sangat jarang kita temukan jamaah di suatu masjid yang menggelar doa bersama misalnya.”
Apalagi seperti diketahui, alat kontrasepsi kondom dan pil KB pun laris manis bak kacang goring di saat menjelang perayaan malam tahun 2014 di sejumlah apotek dan tokoh obat. Ironis sekali.

Sejatinya Tahun Baru adalah moment yang tepat untuk merenung dan mengitropeksi diri
Sejatinya tahun baru adalah merupakan ajang perenungan atas apa yang sudah kita lakukan dan perbuat selama setahun. Mengapa hal itu harus dilakukan?
Yup, hari-hari yang telah berlalu dalam setahun, bukanlah tidak musykil bila mungkin terisi dengan penuh cacat. Dan untuk menghampuskan dan membersihkan hal itu. Tak lain yang perlu dilakukan adalah adanya sebuah perenungan mendalam atas apa yang diperbuat selam setahun. Menenung atas keerhasilan dan kegagalan, dan juga kesalahan atas perbuatan. Mungkin jalan yang terbaik untuk mengintropeksi diri.
Karena adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi siapapun. Itu dilakukan agar pergantian tahun baru tidak diindentikkan dengan bermesum ria, pesta pora menghabisakan uang yang tak sedikit. Minimal ya mengintropekso diri kita sendiri!
Marilah kita awali segala sesuatu apapun dengan maksuda dan niat yang ikhlas dan berbaik sangka termasuk dalam menilai dan mengoreksi orang lain. Sungguh mulia bila kita sebagai makhluk Tuhan yang patuh dan taat agama. Apalagi apabila pandai mengevaluasi dan mengintropeksikan dirinya terlebih dahulu, sebelum dan mengoreksi orang lain.
Tidak adakan manusia yang sempurna? Nah, mulai pergantian tahun baru ini tetntu kita harus lebih arif dan bijak. Baik menghadapi masalah di dalam maupun di luar. Harus tetap terjaga prilaku kita dimanapun agar selalu bijak. Asal ajangan bijaksana-bijaksini tanpa ada ketentuan jelas dan norma agama.


||Sumber||

Kamis, 10 Oktober 2013

IPV6 TELAH RESMI DILUNCURKAN

Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan internet sangat sangat drastis sehingga sudah bukan hal yang mustahil akan tetap berkembang seiring dengan kebutuhan manusia.
IP Address adalah salah satu elemen penting, seperti yang kita ketahui IP Versi 4 yang kini digunakan suatu saat akan habis. IP Versi 6 (IPV6) yang sebelumnya sudah dimplementasikan oleh beberapa pengguna internet akan menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan dari IPV4 tersebut.

Major Internet service providers (ISPs), home networking equipment manufacturers, and web companies around the world are uniting to redefine the global Internet and permanently enable IPv6 for their products and services on 6 June 2012.

Sekilas IPV4 (IP Versi 4)

Alamat IP versi 4 (sering disebut dengan Alamat IPv4) adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32-bit, dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer atau lebih tepatnya 4.294.967.296 host di seluruh dunia, jumlah host tersebut didapatkan dari 256 (didapatkan dari 8 bit) dipangkat 4(karena terdapat 4 oktet) sehingga nilai maksimal dari alamt IP versi 4 tersebut adalah 255.255.255.255 dimana nilai dihitung dari nol sehingga nilai nilai host yang dapat ditampung adalah 256x256x256x256=4.294.967.296 host, bila host yang ada di seluruh dunia melebihi kuota tersebut maka dibuatlah IP versi 6 atau IPv6.

Sekilas IPV6 (IP Versi 6)

Internet Protocol version 6 adalah protokol internet generasi baru yang menggantikan protokol versi sebelumnya (IPv4). Tujuan utama diciptakan IPv6 karena keterbatasan ruang alamat di IPv4 yang hanya terdiri dari 32 bit.
IPv6 vs IPv4

Kelebihan IPv6 dengan IPv4 antara lain:
 • Ruang alamat IPv6 yang lebih besar yaitu 128 bit.
 • Pengalamatan multicast, yaitu pengiriman pesan ke beberapa alamat dalam satu group.
 • Stateless address autoconfiguration (SLAAC), IPv6 dapat membuat alamat sendiri tanpa bantuan DHCPv6.
 • Keamanan lebih bagus dengan adanya default sekuriti IPSec.
 • Pengiriman paket yang lebih sederhana dan efisien.
 • Dukungan mobilitas dengan adanya Mobile IPv6.
Paket IPv6

Paket IPv6 terdiri dari dua bagian yaitu: Paket Header dan Paket Payload.

Ukuran paket Header terdiri dari 40 oktet (320 bit) yang terdiri dari:
 • versi, 4 bit.
 • Traffic class, 8 bit.
 • Label Flow, 20 bit.
 • Panjang Payload, 16 bit.
 • Header berikutnya, 8 bit.
 • Batasan hop, 8 bit.
 • alamat tujuan, 128 bit
 • alamat asal, 128 bit
Ukuran panjang Payload adalah 16 bit dan bisa membawa maximum 65535 oktet.
referensi: wikipedia

-|Sumber|-

Rabu, 18 September 2013

Download BBM For Android September 2013


Kehadiran BBM (BlackBerry Messenger) di Android semakin dekat. Adalah Haris Ratno Pambudi yang menjadi salah satu dari beberapa orang yang beruntung mendapatkan undangan khusus dari Blackberry untuk mencoba aplikasi BBM di Android.

Berikut beberapa tampilan BBM di Android:
Download BBM For Android September 2013
Konfirmasi email untuk Blackberry ID (foto: Cyber4rt)
Download BBM For Android September 2013
Tampilan login ke BBM (foto: Angga Junior)
Download BBM For Android September 2013
BBM Setup (foto: Vhykhy)

Download BBM For Android September 2013
Fitur berbagi gambar ke aplikasi BBM dan BBM Groups (foto: Cyber4rt)
Bagi Anda yang penasaran ingin langsung menikmati bagaimana tampilan BBM di Android, silakan download aplikasi resmi BBM for Android di sini.

Setelah Anda melakukan registrasi, silakan cek email yang Anda daftarkan untuk verifikasi email dari Blackberry.

Update:
Sayangnya meskipun itu adalah file installer yang asli, aplikasi bisa dipastikan tidak berjalan. Bukan karena bug dan bukan pula karena hoax, melainkan BlackBerry ID user harus dikenali oleh server BlackBerry baru bisa berfungsi. Jadi hanya mereka-mereka yang diakui sebagai user yang sudah terdaftar dalam program Beta B lah yang bisa menjalankannya.

Pihak BB sendiri tidak menyangkal akan keberadaan bocoran ini. Mereka mengatakan "programnya terstruktur begitu rupa sehingga hanya mereka yang terdaftar sebagai Beta userlah yang bisa menggunakan aplikasi tersebut. Versi yang kita lihat di Internet dalam beberapa hari ini memang bisa diunduh, taoi tidak akan berjalan di perangkat yang tidak disetujui dalam program Beta (Crackberry)
-||Sumber||-

Sabtu, 14 September 2013

Lowongan Kerja : Penerimaan CPNS BPS ( Badan Pusat Statistik ) 2013

Assalmualikum Wr. Wb..
Di tahun 2013 ini banyak daerah yang ada di indonesia, membuka lowongan kerja untuk kategori CPNS (Calon Pengawai Negeri Sipil) salah satunya adalah BPS (Badan Pusat Statistik), Bagi sodara sodara yang berminat untuk menjadi CPNS di BPS, silakan baca Surat Pengumuman di Bawah ini:

Baca lebih lanjut Pengumuman Penerimaan CPNS BPS 2013 >> Download di SINI
Informasi Lebih Lanjut Klik >> di SINI


-||Sumber||-

Lowongan Kerja : Gorontalo Utara rekrut 239 CPNS 2013, 51% Guru

Satu per satu daerah mulai membuka formasi CPNS yang akan direkrut tahun 2013 ini. Meski masih umum, Gorontalo Utara akan merekrut 51 persen kuota guru, 20 persen tenaga kesehatan dan sisanya untuk tenaga teknis.
Jadi, siap-siap ya yang ingin jadi guru PNS. Dapatkan materi belajar soal di sini nih.
Kuota CPNS Gorontalo Utara 239 orang
Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mencapai 239 orang untuk tahun 2013 ini.
Bupati Indra Yasin, Senin, mengaku, sangat mensyukuri penetapan formasi penerimaan CPNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) tersebut.
Pasalnya, kebutuhan aparatur di daerah itu masih sangat besar mencapai 2.000 orang.
Sehingga penetapan tersebut menjadi kabar gembira bagi pemerintah daerah (pemda) karena menjadi salah satu kabupaten terbanyak di provinsi ini dari dua kabupaten yaitu Pohuwato, yang mendapatkan kepercayaan untuk merekrut CPNS.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat masih akan berkonsultasi ke pihak Kemenpan dan RB, terkait proses penerimaan CPNS yang akan dilaksanakan pada akhir Agustus hingga awal September mendatang.
Sesuai formasi yang ditetapkan, kabupaten ini akan merekrut 51 persen kuota guru, 20 persen tenaga kesehatan dan sisanya untuk tenaga teknis.
Bupati berharap, seluruh putra daerah yang memenuhi persyaratan agar memanfaatkan penerimaan CPNS tahun ini, apalagi pemda berharap prioritas putra daerah akan tercapai sesuai aspirasi masyarakat.
Pemda pun akan berlaku tegas dalam proses perekrutan, termasuk mengawasi para PNS maupun pihak panitia yang mencoba-coba berbuat nakal dengan melakukan jual beli kursi CPNS.

-||Sumber||-

Kamis, 05 September 2013

Negara Terkaya di Dunia Adalah Indonesia

Assalmualaikum Wr. Wb..
Bagimana kabar hari ini Sahabat Blogger??, Pastinya baik baik saja tochhh,,, :) (y)
Negara Terkaya di Dunia Adalah Indonesia, Kenapa ???
Jika di bandingkan dengan negara negara lain yang ada di dunia, Indonesia adalah Negara Terkaya di Dunia.
Dalam sisi Sumber Daya Alam saja  indonesia sudah kaya di bandingkan dengan negara negara lain,,,.
Sekarang apa?? Semua yang di perjual belikan di indonsia semuanya pada mahal mahal, pada hal kita (INDONESIA) sangat kaya dengan apa yang Indonesia miliki saat ini Misalnya  BBM harga yang mahal, Cabai yang harga melonjak tinggi, bawang merah juga dan masih banyak lagi.. Padahal semuanya SDA  ini ada di Negara kita tercinta tapi kenapa semuanya Mahal, Kita bisa saja berdiri sendiri tanpa impor dari luar, tinggal caranya saja yang kita pikirkan bersama. di bawah ini adalah jenis jenis pertambangan yang ada di Negara kita Indonesia, dengan adanya Sumber daya alam ini kita Indonesia bisa menjadi Negara yang terkaya di dunia karena kita memilki SDA yang memadai dan sangat cukup.. :)
Semoga di tahun tahun yang akan datang Negara kita bisa menjadi Negara yang Mandiri.. Amiinn :)

Berikut ini adala Jenis Jenis Pertambangan yang ada di Indonesia 

 • Minyak bumi
  Minyak bumi mulai terbentuk pada zaman prier,sekunder, dan tersier. Minyak bumi berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau-danau, teluk-teluk, rawa-rawa, dan laut-laut dangkal. Sesudah mati,mikroplankton berjatuhan dan mengendap di dasar laut, kemudian bercampur dengan lumpur yang dinamakan lumpur sapropelium. Akibat tekanan dari lapisan-lapisan atas dan pengaruh panas magma terjadilah proses destilasi hingga terjadilah minyak bumi kasar. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu jutaan tahun. Mutu minyak bumi Indonesia cukup baik. Kadar sulfur (belerang) minyak bumi Indonesia sangat rendah, sehingga mengurangi kadar pencemaran udara.
  Daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia adalah sebagai berikut:
  Pulau Jawa: Cepu, Cirebon, dan Wonokromo.
  Pulau Sumatera: Palembang (Sungai gerong dan sungai Plaju) dan Jambi (Dumai)
  Pulau Kalimantan: Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Kutai dan Balikpapan
  Pulau Irian: Sorong.

  Pengolahan minyak bumi menghasilkan avgas, avtur, super 98, premium, minyak tanah, solar, minyak diesel dan minyak bakar. Minyak bumi berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena dapat menghasilkan devisa negara. Indonesia menjadi anggota Organization Petroleum Exportir Countries (OPEC), yang bergerak dalam bidang ekspor minyak bumi.   
 • Gas alam
  Indonesia mempunyai Banyak tempat yang mengandung minyak bumi dan gas alam. Gas Alam merupakan campuran beberapa (CH4 atau C2H6), propan, (C3H6) dan butan (C4H10) yang digunakan sebagai bahan bakar.Ada 2 macam gas alam cair yang diperdagangkan, yaitu LNG dan LPG. LNG (Liquified Natural Gas) atau Gas alam cair yang terdiri atas gas metan dan gas etan, membutuhkan suhu sangat dingin supaya dapat disimpan sebagai cairan. Gas alam cair diproduksi di Arun dan Badak, selanjutnya diekspor antara lain di Jepang.LPG (Liquified Petrolium Gas) atau gas minyak bumi cair yang dipasarkan dengan nama elpiji dalam tabung besi terdiri atas gas propan dan butan. Elpiji inilah yang digunakan sebagai bahan bakar kompor gas atau penamas lainnya. 
 •  Batu bara
  Sebagian besar batu bara terjadi dari tumbuh-tumbuhan tropis masa prasejarah (masa karbon). Tubuh-tumbuhan tersebut termasuk jenis paku-pakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga berada dalam lapisan-lapisan batuan sedimen yang lain. Proses pembentukan batu bara disebut juga inkolen (proses pengarangan) yang terbagi menjadi dua yaitu prosess bio kimia dan proses metamorfosis.
  Proses bio kimia adalah proses terbentuknya batu bara yang dilakukan oleh bakteri anaerop dan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan yang menjadi keras karena beratnya sendiri. Jadi tidak ada kenaikan suhu dan tekanan. Proses ini mengakibatkan tumbuh-tumbuhan berubahmenjadi gambut (turf).
  Proses metamorfosis adalah suatu proses yang terjadi karena pengaruh tekanan dan suhu yang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama. Pada proses ini sudah tidak ada bakteri lagi.

  Daerah tambang batu bara di Indonesia adalah sebagai berikut:
  Ombilin dekat sawahlunto (sumatera Barat) menghasilkan batu bara muda yang sifatnya mudah hancur.
  Bukit asam dekat Tanjung Enim (palembang) enghasilkan batu bara muda yang sudah menjadi antrasit karena pengaruh magma.
  Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan (Pulau laut/Sebuku)Jambi, Riau, Aceh, Papua (Irian Jaya)
 • Tanah Liat
  Tanah Liat adalah tanah yang mengandung lempunng (65%), butir-butirnya sangat halus, sehingga rapat dan sulit menyerap air. Tanah liat banyak terdapat di dataran rendah di Pulau Jawa dan sumatera.
 • Kaolin
  Kaolin terbentuk dari pelapukan batu-batuab granit. Batuan ini banyak terdapat di daerah sekitar pegunungan di sumatera.
 • Gamping (Batu Kapur)
  Batu kapur terbentuk dari pelapukan sarang binatang karang. Batu ini banyak terdapat di pegunungan Seribu dan Pegunungan Kendeng.
 • Pasir Kuarsa
  Pasir Kuarsa terbentuk dari pelapukan batu-batuanyang hanyut lalu mengendap didaerah sekitar sungai, pantai, dan danau. Pasir kuarsa banyak terdapat di Banda Aceh, Bangka, Belitung dan Bengkulu.
 • Pasir Besi
  Pasir Besi adalah batuan pasir yang banyak mengandung zat besinya. Pasir besi banyak terdapat di Pantai Cilacap,Jateng.
 • Marmer/Batu Pualam
  Marmer/batu pualam adalah batu kapur yang telah berubah bentuk dan rupanya sehingga merupakan batuan yang sangat indah setelah digosok dan dilicinkan. Marmer banyak terdapat di Trenggalek, JawaTimur dan daerah Bayat Jawa Tengah.
 • Batu Aji/Batu Akik
  Batu aji/batu akik adalah batuan atau mineral yang cukup keras. Warna batu akik bermacam-macam, antara lain merah, hijau,biru,ungu,putih,kuning, dan hitam. Batu ini digunakan untuk perhiasan dan banyak terdapat di daerah pegunungan dan di sekitar aliran sungai.
 • Bauksit
  Bauksit di Indonesia banyak terdapat di Pulau Bintan dan Riau.Bauksit dari Bintan diolah di Sumatera utara di Proyek Asahan.Proyek Asahan juga merupakan pusat tenaga air terjun di sungai Asahan.
 • Timah
  Daerah-daerah penghasil timah di Indonesia adalah Pulau Bangka, Belitung,dan Singkep yang menghasilkan lebih dari 20% produksi timah putih dunia. Di Muntok terdapat pabrik peleburan timah.Ada dua macam timah yaitu timah primer dan timah sekunder (aluvial). Timah primer adalah timah yang mengendap pertama kali pada batuan granit. Timah sekunder (aluvial) adalah endapan timah yang sudah berpindah dari tempat asalnya akibat proses pelapukandan erosi.
 •  Nikel
  Nikel terdapat di sekitar Danau Matana, Danau Towuti, dan di Kolaka (Sulawesi Selatan).
 • Tembaga
  Tembaga terdapat di Tirtomoyo dan wonogiri (Jawa Tengah), Muara Sipeng (Sulawesi) dan Tembagapura (Papua/Irian Jaya)
 • Emas dan perak
  Emas dan Perak merupakan logam mulia. Pusat tambang emas dan perak terdapat di daerah-daerah berikut:
  Tembagapura di Papua (Irian Jaya)
  Batu hijau di Nusa Tenggara Barat
  Tasikmalaya dan Jampang di Jawa Barat
  Simao di Bengkulu
  Logos di Riau
  Meulaboh di Naggroe Aceh Darusalam
 • BelerangBelerang terdapat di kawasan Gunung Talaga Bodas (Garut) dan di kawah gunung berapi, seperti di Dieng (Jawa Tengah)
 • Mangaan
  Belerang terdapat di Kliripan (Daerah Istimewa Yogyakarta), Pulau Doi (Halmahera), dan Karang nunggal (sebelah selatan Tasikmalaya)
 • Fosfat
  Fosfat terdapat di cirebon, Gunung Ijen dan Banyumas (fosfat hijau.
 • Besi
  Di dalam temperatur tinggi,bijih besi dicampur dengan kokas dan besi tua. Percampuran diatur sedemikian rupa, sehingga proses pembakarannya merata. Kotoran dalam bijih besi dapat di hilangkan dengan jalan reduksi (mengambil unsur oksigen dari biji besa). Prases pembakaran dalam suhu tinggi menghasilkan cairan. Kemudian cairan tersebut dicetak dalambentuk tertentu. Besi baja adalahbesi yang kandungan / campuran karbonya rendah.
 • Mika
  Mika terdapat di Pulau Peleng, Kepulauan Banggai di Sulawesi Tengah
 • Tras
  Tras terdapat di pegunungan Muria,Jawa tengah.
 • Intan
  Intan terdapat di Martapura, Kalimantan Selatan
 • Hasil Tambang Lain
  Hasil tambang lainnya antara lain asbes,grafit,wolfram dan platina.
  Asbes terdapat di Halmahera,Maluku dan diolah di Gresik,Jawa Timur
  Grafit di Payakumbuh dan sekitar Danau Singkarak, Sumatera Barat
  Wolfram di Pulau Singkep (Kepulauan Riau)
  Platina (emas putih) di pegunungan Verbeek,Kalimantan.


Salam Maju Tak Gentar - Membela yang Benar :)
--|satu|-- --|dua|-- 
 

Translate

Copyright © 2013 Tetap Berbagi , All Rights Reserved . Diberdayakan oleh Blogger.

TV Pendidikan

Pages

 

© 2013 BERBAGI ITU INDAH. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top